Kainuun Lääkäriyhdistyksen säännöt

Kainuun Lääkäriyhdistys ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Kainuun Lääkäriyhdistys ry ja kotipaikka Kajaanin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kainuun hyvinvointialueen.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen toiminta-alueensa lääkäreitä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi heidän keskuudessaan, toimia jäsentensä ammatillisena ja kollegiaalisena yhdyssiteenä sekä työskennellä terveyden ja sairaanhoidon kohottamiseksi alueellaan. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä sekä jakamalla tunnustuspalkintoja ja apurahoja.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa lääkärintointa harjoittamaan oikeutettu ja laillistettu lääkäri tai lääketieteen opiskelija, joka tahtoo edistää yhdistyksen pyrintöjä. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Yhdistys voi myös kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee vuosikokous hallituksen perustellun esityksen pohjalta.

 

4 §

Jäseniltä peritään jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

5 §

Jos jäsen kahtena vuotena perätysten laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen jäsenmaksulaskun toimittamisesta huolimatta, yhdistyksen hallitus voi katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä. Yhdistys voi erottaa jäsenensä myös yhdistyksen vastaisen toiminnan johdosta. Päätös erottamisesta tehdään hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa.

 

6 §

Yhdistyksen asioista huolehtii hallitus, jonka muodostaa 5 - 7 jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen tehtäviin kuuluu tehdä aloitteita yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, hoitaa yhdistyksen omaisuutta, valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä toimeenpanna yhdistyksen ja hallituksen omat päätökset. 

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle ennen helmikuun 14. päivää ja toiminnantarkastajan tulee helmikuun 28. päivään mennessä antaa yhdistyksen hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

9 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa helmi-maaliskuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kokouksista annetaan tieto sähköpostitse tai kirjeellä ja seuran internetsivuilla. Sekä vuosikoukseen että ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen kokouskutsu lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen sen pitämistä. Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Puhetta yhdistyksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Sihteerin valitsee kokous järjestyessään.

 

10 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, milloin ei näissä säännöissä toisin ole määrätty. Jos äänet käyvät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla.

 

11 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Esitetään tilinpäätös, hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  5. Määritetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet (5-7+2), sekä valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
  7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

 

12 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään hallitukselle kirjallisesti. Hallitus tuo tämän ehdotuksen yhdistyksen kokoukseen ja se käsitellään vuosikokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kokouksessa ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta tehdään hallitukselle kirjallisesti. Hallitus tuo tämän ehdotuksen yhdistyksen kokoukseen ja se käsitellään kahdessa perättäisessä vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen hajaantuessa on se osa yhdistyksen omaisuudesta, josta ei ole muita määräyksiä ole olemassa, käytettävä johonkin Kainuun lääkärien yhteistä hyvää edistävään tarkoitukseen.

 

13 §

Tapauksissa, joista ei näissä säännöissä erikseen mainita, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

 

Säännöt on hyväksytty Kainuun lääkäriyhdistys r.y.:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 21.3.2024.