Vuoden kainuulainen kollega 2024 on Pertti Pasanen

28.3.2024

Pertti Pasanen
Pertti Pasanen

Kainuun Lääkäriyhdistys on vuosikokouksessaan 21.3.2024 palkinnut Vuoden 2024 kainuulaisena kollegana Suomussalmella apulaisylilääkärinä työskentelevän yleislääketieteen erikoislääkäri Pertti Pasasen.

Vuoden kainuulainen kollega -palkinto on jaettu joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2000 lähtien. Kainuun Lääkäriyhdistyksen hallitus valitsee palkinnon saajan jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Palkinnon saajan tulee olla sekä potilaiden että kollegoiden arvostama ensisijaisesti käytännön lääkäri, jonka työssä näkyy korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Pertti Pasanen on vuosien aikana osoittanut erityistä ahkeruutta ja ammattitaitoa. Hän on onnistunut luomaan hyvän työyhteisöpiirin Suomussalmen terveysasemalle. Esihenkilönä hän on pidetty ja luotettu ja hän osallistuu aktiivisesti nuorten lääkäreiden kouluttamiseen. Suomussalmen terveysaseman lääkärien vakanssit ovat täynnä eikä vuokralääkäreitä ole tarvittu useaan vuoteen. Suomussalmen terveyskeskukseen halutaan tulla töihin, vaikka se sijaitsee satojen kilometrien päässä yliopistoista.

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Suomussalmen terveyskeskukselle kandiystävällisen terveyskeskuksen arvonimen. Nimitys myönnettiin vuonna 2023 Suomussalmelle jo kolmatta kertaa. Kriteereinä kandiystävälliselle terveyskeskukselle ovat myönteinen ilmapiiri, hyvä perehdytys ja seniorituen saatavuus sekä kouluttautumisen ja palautteen saannin mahdollisuus.

Suo­mus­sal­men ter­veys­kes­kuk­sen apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Pert­ti Pa­sa­nen on todennut huo­mio­no­soi­tuk­ses­ta: ”Pie­nen paik­ka­kun­nan ter­veys­kes­kus ei yleen­sä saa myön­teis­tä jul­ki­suut­ta, mut­ta Suo­mus­sal­mel­la olem­me ha­lun­neet pa­nos­taa myös tu­le­vien am­mat­ti­lais­ten hy­vin­voin­tiin. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin työ on mo­ni­puo­lis­ta ja vaa­ti­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toa, mut­ta myös te­ki­jäl­leen pal­kit­se­vaa. Pit­kien vä­li­mat­ko­jen vuok­si myös lää­kä­rin mo­ni­puo­li­nen osaa­mi­nen ja vas­tuu po­ti­laas­ta ko­ros­tu­vat.”

Palkinnoksi Pertti Pasanen sai kunniakirjan, käsin kudotut sukat sekä Intersportin lahjakortin.