Kainuun Lääkäriyhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kainuun Lääkäriyhdistys ja kotipaikka Kajaanin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kainuun kunnat: Hyrynsalmi, Kajaanin mlk, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala, Vuolijoki ja Kajaanin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen toiminta-alueensa lääkäreitä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi heidän keskuudessaan, valvoa ja edistää heidän yhteiskunnallisia ja taloudellisia etujaan sekä työskennellä terveyden ja sairaanhoidon kohottamiseksi alueellaan. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä retkeilyjä. Edelleen yhdistyksen yhtenä tarkoituksena ja toimintamuotona on tukea jäsentensä ja vähävaraisten, lahjakkaiden kainuulaisten opiskelua, lähinnä lääketieteen opiskelua. Tässä tarkoituksessa yhdistys muodostaa rahaston, josta vuosittain jaetaan stipendinä johtokunnan kulloinkin hyväksymä summa. Yllämainittua toimintaa varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunta hyväksyä jokaisen yhdistyksen toiminta-alueella vakinaisesti asuvan tai siellä toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen opiskelijan. Yhdityksen jäseneksi voi johtokunta hyväksyä muuallakin asuvan ja toimivan lääkärin, mikäli hän tahtoo edistää yhdistyksen pyrkimyksiä.

Yhdistys voi myös kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee vuosikokous hallituksen perustellun esityksen pohjalta. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §

Jäseniltä peritään jäsenmaksua, jonka suuruudesta vuosikokous päättää joka vuosi erikseen.

5 §

Jos jäsen kahtena vuotena perätysten laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, katsotaan hänet seurasta johtokunnan päätöksellä erotetuksi. Jos jäsen on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka on vastoin hyvää tapaa tai tuottaa hänelle toimessaan halveksumista, voidaan hänet johtokunnan ehdotuksesta erottaa yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan 2/3 jäsenten äänistä.

6 §

Yhdistyksen asioista huolehtii johtokunta, jonka muodostaa 5-7 jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on yksi puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja, yksi rahastonhoitaja ja yksi sihteeri. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos 1/10 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Johtokunnan tehtäviin kuuluu tehdä aloitteita yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, hoitaa yhdistyksen omaisuutta, valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä toimeenpanna yhdistyksen ja johtokunnan omat päätökset.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

8 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta vuosikokoukseensa helmi-maaliskuussa. Yhdistys voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään viisi yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Puhetta yhdistyksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa johtaa johtokunnan puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Kokouksista annetaan tieto kirjeellä, vuosikokouksista vähintään kahta viikkoa ennen sen pitämistä. Muut tiedot jäsenille toimitetaan suullisesti tai kirjallisesti.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muukin asia voidaan kuitenkin ottaa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.

9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) johtokunnan kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena, 
b) tilintarkastajien kertomus ja päätetään sen perusteella johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta siltä ajalta, jota lausunto koskee,
c) määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,
d) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet,
e) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
f) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

10 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajien on vuosittain ennen vuosikokousta jätettävä johtokunnalle kirjallinen lausunto kuluneelta toimivuodelta ja on heidän lausunnossaan tehtävä ne muistutukset ja ehdotukset, jotka tilien tarkastaminen mahdollisesti aiheuttaa.

11 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, milloin ei näissä säännöissä toisin ole määrätty. Jos äänet käyvät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten käydessä tasan ratkaisee arpa.
Äänestettäessä Suomalaista Lääkäriseura Duodecimia koskevista asioista saavat äänestykseen ottaa osaa vain ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat myös Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin jäseniä.

12 §

Yhdistyksen hajaantuessa on se osa yhdistyksen omaisuudesta, josta ei ole muita määräyksiä ole olemassa, käytettävä johonkin Kainuun lääkärien yhteistä hyvää edistävään tarkoitukseen.

13 §

Tapauksissa, joista ei näissä säännöissä erikseen mainita, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.